Not 13Resultat per aktie
Före utspädning
Resultat per aktie före utspädning beräknas som årets resultat dividerat med ett vägt genomsnitt antal utestående aktier (not 25).

2009 2008
Årets resultat -35 198 -395
Vägt genomsnitt antal utestående stamaktier 8 218 611 8 218 611
Efter utspädning
För beräkning av resultat per aktie efter utspädning justeras det vägda genomsnitt­liga antalet utestående aktier för utspädningseffekten av samtliga potentiella aktier. På balansdagen fanns inga utestående, ej konverterade aktieoptioner eller konvertibla skuldebrev.

2009 2008
Årets resultat -35 198 -395
Vägt genomsnitt antal utestående stamaktier 8 218 611 8 218 611