Not 11 Inkomstskatt
  2009 2008
Aktuell skatt
Aktuell skatt på årets resultat -15 691 -9 718
Justering avseende tidigare år -1 099 -
Uppskjuten skatt (not 30)
Uppkomst och återföring av temporära skillnader 31 103 10 164
Effekt av förändring i den svenska skattesatsen 255 -
Summa 31 358 10 164
Svensk inkomstskatt uppgår till 26,3 (28) procent. Inkomstskatten på koncernens resultat före skatt skiljer sig från det teoretiska belopp som skulle ha framkommit vid användningen av vägd genomsnittlig skattesats för resultaten i de konsolide­rade bola­gen enligt följande.
     
  2009 2008
Resultat före skatt -49 766 696
Skatt enligt gällande skattesats 13 089 -196
Ej skattepliktiga intäkter 1 86
Ej avdragsgilla kostnader -2 244 -1 327
Icke redovisad fordran avseende underskottsavdrag - 1 024
Redovisad skattefordran avseende underskottsavdrag -42 -
Justering utländsk skattesats 5 334 74
Omvärdering av uppskjuten skatt - förändring i den svenska skattesatsen 255 -
Justering tidigare års taxering -1 099 1 556
Övriga effekter -726 -771
Till följd av ändringen av den svenska bolagsskatten från 28 procent till 26,3 procent, som gäller från den 1 januari 2009, har berörda redovisade värden för uppskjuten skatt räknats om.
 
Vägd genomsnittlig skattesats var 29 (-64) procent. De främsta orsakerna till skill­naden i skattesats mellan svensk inkomstskatt och den vägda genomsnittliga skatte­satsen förklaras framförallt av en högre skattesats i USA och UK i kombination med rörelseförluster, vilka påverkat skatteintäkten positivt. I övrigt totatlresultat ingår enbart skatteeffekter på kassaflödessäkringar och per den 31 december uppgick dessa till kSEK 1 298 (121). I övrigt totalresultat ingår också valutakursdifferenser, men på dessa finns ingen skatteeffekt.