studsvik.se   |   In English   |   Hämta hem filer

Bolagsstyrning

Studsvik AB med säte i Nyköping är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Bolaget är moderbolag i en koncern som bedriver verksamhet inom kärnteknik på en internationell arena. Till grund för bolagsstyrningen ligger bolagsordningen och den svenska aktiebolagslagen, ett flertal svenska och utländska lagar och förordningar samt Svensk kod för bolagsstyrning.

Denna rapport är inte granskad av bolagets revisorer.


Bolagsstämma


Bolagsstämman är koncernens högsta beslutande organ. Där utövar aktieägarna sitt inflytande genom diskussioner och beslut. Årsstämma ska hållas en gång om året för att bland annat fastställa resultat- och balansräkning, besluta om hur det ekonomiska resultatet ska disponeras samt välja styrelse och revisorer.

Antalet aktieägare den 31 december 2009 var 4 335. Det totala antalet aktier uppgick till MSEK 8 218 611. Alla aktier har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

Vid årsstämman i april 2009 deltog 43 aktieägare med totalt 52,8 (48,3) procent av antalet röster i bolaget. Årsstämman fastställde koncernens resultat- och balansräkningar, antog styrelsens förslag att dela ut 1 krona per aktie samt beviljade styrelse och VD ansvarsfrihet. Styrelseledamöterna omvaldes och Anders Ullberg utsågs till ordförande. Stämman fastställde även principer för ersättning till ledande befattningshavare och bestämde formen för hur valberedningen ska utses. Protokollet från årsstämman finns på bolagets hemsida.

bolagsstyrning

Valberedning


Valberedningens huvudsakliga uppgift är att föreslå årsstämman styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt arvoden till dessa. Valberedningen ska också lämna förslag till ny valberedning eller föreslå modell för hur valberedning ska utses.

Enligt årsstämmans beslut ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande samt representanter för var och en av de tre största ägarna. Ordföranden kontaktade de största ägarna under tredje kvartalet 2009 för att utse valberedning. Valberedningens sammansättning offentliggjordes i november 2009. Valberedningen består av:

 • Jan Barchan, Briban Invest (även styrelseledamot Studsvik)
 • Peter Rudman, Nordeas fonder
 • Bill Tunbrant, representant för familjen Karinen
 • Anders Ullberg, styrelseordförande Studsvik
 •  

Valberedningen har haft tre sammanträden. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.


Styrelsens sammansättning


De av stämman valda ledamöterna är alla med undantag av Jan Barchan, Anna Karinen och Per Ludvigsson att betrakta som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare.


Ordförande


Anders Ullberg är styrelsens ordförande och leder styrelsens arbete. Han har särskilt ansvar för att följa bolagets utveckling mellan styrelsemötena och säkerställa att ledamöterna fortlöpande får den information som krävs för att utföra ett fullgott arbete. Ordföranden håller kontakt med VD och vice VD och genomför möten med dessa i olika frågor allt efter behov.

Ordföranden säkerställer att styrelsens arbete årligen utvärderas och att valberedningen får nödvändig information om resultatet av utvärderingen.


Styrelsens arbete


Styrelsens uppgift är att förvalta bolagets angelägenheter på bästa möjliga sätt och i sitt arbete tillvarata aktieägarnas intressen. Styrelsens arbete följer en arbetsordning som årligen antas vid styrelsens konstituerande möte. Arbetsordningen anger arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD, ordförandens respektive VD:s ansvar samt formerna för den ekonomiska rapporteringen.

VD deltar i styrelsens arbete och andra medlemmar ur koncernens ledningsgrupp deltar när så är påkallat. Koncernens ekonomidirektör tillika vice VD är styrelsens sekreterare.

Under 2009 hade styrelsen sju ordinarie sammanträden inklusive konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman, och därutöver tre extra sammanträden. Ledamöternas närvaro framgår av tabellen nedan.

Styrelsen får genom månatliga rapporter och vid styrelsemöten information om bolagets ekonomiska och finansiella läge. Inför varje styrelsemöte går ordföranden och VD igenom de frågor som ska tas upp på mötet och underlag för styrelsens behandling av ärenden skickas till ledamöterna cirka en vecka före varje styrelsemöte.

Under 2009 ägnade styrelsen särskild uppmärksamhet åt koncernens utveckling i Storbritannien, varvid beslutades att fokusera verksamheten till avfallshantering samt mindre projekt och därmed avveckla koncernens engagemang i större projekt. Styrelsen behandlade även utvecklingen inom avfallshantering i USA, där en ny affärsmodell för hantering av medelaktivt avfall infördes 2008 och delar av verksamheten avyttrats. Även respektive segments strategiska position och förutsättningar behandlades varefter en strategisk plan för koncernen för perioden 2009-2011 fastställdes. Bolagets revisorer rapporterade sina iakttagelser från granskningen av årsbokslutet och granskningen av delårsbokslut och internkontroll vid tre sammanträden under året.


Policies, riktlinjer och instruktioner


Styrelsen reviderar och fastställer årligen koncernens policies och riktlinjer samt koncernens uppförandekod. Uppförandekoden, som finns att tillgå på Studsviks hemsida, syftar till att ge vägledning till anställda och affärspartners, minimera risker, stärka företagskulturen och förmedla Studsviks kärnvärden.

VD fastställer riktlinjer och operativa instruktioner baserade på av styrelsen fastställda policies och riktlinjer. Riktlinjer och operativa instruktioner utfärdade av VD omfattar primärt den finansiella rapporteringen samt informationsteknik (IT). Samtliga policies och riktlinjer finns tillgängliga på koncernens intranät.

Studsvik AB:s styrelse består av sju bolagsstämmovalda ordinarie ledamöter samt två ordinarie ledamöter med två suppleanter utsedda av de lokala personalorganisationerna Unionen och Sveriges Ingenjörer. Styrelseledamöterna presenteras här.

 

Ersättningsutskott


Styrelsen har inom sig utsett ett ersättningsutskott. Ersättningsutskottet lämnar styrelsen förslag till VD:s lön och övriga anställningsvillkor, och godkänner efter förslag från VD, löner och övriga anställningsvillkor för koncernledningen. Utskottet förbereder också styrelsens förslag till stämman avseende principer för ersättning och övriga anställningsvillkor till koncernledningen. Aktuella principer anger att ledande befattningshavare ska erbjudas en fast marknadsmässig lön och att de även kan erbjudas bonus om högst 50 procent av fast lön.

Ersättningsutskottet arbetar i enlighet med en av styrelsen årligen antagen instruktion och återrapporterar sitt arbete till styrelsen. Ersättningsutskottet består av Anders Ullberg (ordförande) samt Jan Barchan och Anna Karinen.


Revisionsutskott


Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott för att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering. Revisionsutskottet utgörs av Ingemar Eliasson (ordförande), Per Ludvigsson samt Anders Ullberg. Föredragande i utskottet är ekonomidirektören. Under året har utskottet behandlat risker relaterade till koncernens verksamheter, kalkylering och riskanalys, projektstyrning, redovisningsprocedurer och rutiner, koncernens finansiering samt koncernens försäkringsskydd.

Bolagets revisorer har till utskottet rapporterat sina iakttagelser från granskningen av "hard-close" och internkontroll, som genomfördes i anslutning till bokslutet för tredje kvartalet. Utskottet sammanträder inför varje rapporttillfälle samt därutöver vid behov. Under året hade utskottet fyra sammanträden.

Revisionsutskottet arbetar enligt en av styrelsen årligen antagen instruktion och avrapporterar resultatet av sitt arbete till styrelsen.


Arvoden till styrelsen


Det totala styrelsearvodet i Studsvik AB för 2009 uppgick till 2 268 750 (2 159 500) kronor. Enligt beslut av årsstämman erhåller styrelsens ordförande 650 000 kronor per år, vice ordförande 350 000 kronor per år och ordinarie ledamot 225 000 kronor per år. Till ledamöter utsedda av arbetstagarorganisationerna utgår inget arvode. Ordförande i revisionsutskottet erhåller ett arvode om 100 000 kronor per år och ledamot 50 000 kronor per år. Till ersättningsutskottet utgår ingen ersättning.

Styrelseledamöter Invald Närvaro Ersättnings-
utskott
Revisions-
utskott
Oberoende
av bolag
Oberoende
av ägare
Arvode,
kSEK

Anders Ullberg,
ordförande

2007

10/10

1/1

4/4

ja

ja

700

Anna Karinen, vice ordförande

2003

10/10

1/1

 

ja

nej

350

Jan Barchan1

2004

6/10

0/1

 

ja

nej

169

Ingemar Eliasson

2002

9/10

 

4/4

ja

ja

325

Lars Engström

2008

10/10

 

 

ja

ja

225

Alf Lindfors

2006

10/10

 

 

ja

ja

225

Per Ludvigsson

2007

10/10

 

4/4

ja

nej

275

Maria Lindberg

2006

10/10

 

 

 

 

 

Roger Lundström

2005

9/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 I juni 2009 lämnade åklagaren vid Ekobrottsmyndigheten in en stämningsansökan om misstänkt insiderbrott som avser Jan Barchan. Jan Barchan beslutade att inte delta i styrelsens arbete innan domstolsbehandlingen är avslutad.

Revisorer


På årsstämman 2007 utsågs det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor för perioden till och med årsstämman 2011. Ansvariga revisorer är auktoriserade revisorerna Magnus Brändström och Göran Tidström. Ersättning till bolagets revisorer utgår enligt godkänd räkning efter träffad överenskommelse. För information om ersättning under 2009 se not 8.


VD och koncernledning


VD har utsett en koncernledning bestående av vice VD tillika ekonomidirektör, chefen för koncernfunktion företagsförvärv och projekt samt cheferna för de fem segmenten. VD och koncernledning presenteras i följande länkar, koncernledning - styrelse. Koncernledningen sammanträder månadsvis för att behandla koncernens och segmentens resultat och finansiella ställning samt frågor om strategi, budgetuppföljning, prognoser och verksamhetens utveckling.

VD och staber är placerade i Nyköping. I enlighet med de policies och riktlinjer som styrelsen fastställt svarar koncernfunktionerna för affärsutveckling, fördelning av finansiella resurser mellan koncernens verksamheter, kapitalstruktur och riskhantering. Till uppgifterna hör även frågor om koncernövergripande förvärv och avyttringar, vissa större projekt, koncernens finansiella rapportering, kommunikation med aktiemarknaden, intern och extern information, IT samt samordning och uppföljning av säkerhet, miljö, arbetsmiljö och kvalitet.


Operativ styrning


Verksamheterna bedrivs enligt de regler, riktlinjer och policies som fastställts av moderbolaget samt av lokala regler fastställda av respektive dotterbolagsstyrelse. Dotterbolagscheferna har resultatansvar och ska säkerställa tillväxt för sina bolag samt ansvarar även för att synergier mellan koncernens olika enheter tas tillvara.


Intern kontroll


Den interna kontrollen syftar till att säkerställa att: Koncernens operativa verksamhet utförs företrädesvis i dotterbolag till Studsvik AB, som i huvudsak sammanfaller med koncernens operativa segment. I samtliga dotterbolag bedrivs ett aktivt styrelsearbete under ledning av koncernchefen eller vice VD. Dotterbolagsstyrelserna följer bolagens löpande verksamhet och fastställer affärsplan och budget.Studsviks styrelse har utsett Magnus Groth till VD och koncernchef med ansvar för den löpande förvaltningen av bolaget. Han leder den operativa verksamheten och utarbetar information och beslutsunderlag till styrelsen och är föredragande vid styrelsens möten.

 • Bolagets mål och strategier följs upp
 • Aktieägarnas intressen skyddas
 • Den externa finansiella rapporteringen med rimlig säkerhet speglar verkligheten
 • Finansiella rapporter är framtagna i överensstämmelse med god redovisningssed, lagar och förordningar samt övriga krav på noterade bolag

Styrelsen har det övergripande ansvaret för att koncernen har en effektiv intern kontroll. VD ansvarar för att det finns processer och organisation som säkerställer den interna kontrollen och kvaliteten i den finansiella rapporteringen.

Studsvik har ingen särskild granskningsfunktion (internrevision). Granskningen av den interna kontrollen görs av Koncernstab Ekonomi och Finans som en integrerad del av affärs- och finanscontrollers arbete, vilket styrelsen funnit vara ändamålsenligt mot bakgrund av koncernens storlek och komplexitet. Granskningen utgår från en övergripande riskanalys samt från check- och frågelistor i ett självutvärderingsmaterial, som sedan utifrån materialitetsaspekter verifieras genom direkt granskning. Självutvärderingsmaterialet utgör också underlag för den externa revisionens årliga granskning av förvaltning och intern kontroll. Utfallet av granskningen rapporteras till revisionsutskottet och styrelsen.

Koncernen har relativt få operativa enheter med i huvudsak väl inarbetade processer. Struktur- och styrdokument i form av policies, riktlinjer och instruktioner har upprättats för att säkerställa ett gemensamt syn- och arbetssätt inom koncernen. Dessa omfattar bland annat:

 • Attestinstruktion
 • Budget- och affärsplanering
 • Cash management
 • Finansiell rapportering
 • Finansiering
 • Investeringar och förvärv
 • Projektstyrning och riskanalys
 • Riskhantering och försäkringar
 • Valutasäkring

Kontrollaktiviteter utförs löpande av koncernens controllerorganisation samt på bolagsnivå inom de olika delarna av redovisnings- och rapporteringsprocessen. Kontrollaktiviteterna utförs med fokus på kända risker, men också för att identifiera och korrigera eventuella fel och avvikelser. Processer och system granskas fortlöpande för att identifiera förbättringspotential.


Corporate Responsibility (Ansvarsarbete)


Studsvik bedriver ett systematiskt ansvarsarbete för att säkerställa goda arbetsförhållanden inom och utom koncernen. För Studsvik innebär Corporate Responsibility ett åtagande att följa principerna för hållbar utveckling, som också omfattar ekonomi, miljö, hälsa och säkerhet samt etiska och sociala aspekter. Koncernens uppförandekod är hörnstenen i ansvarsarbetet och i uppförandekoden belyses de kärnvärden som ligger till grund för arbetet. Studsviks ansvarsarbete sker inom fyra områden:

 • Anställda och organisation
 • Samhälle
 • Kunder och leverantörer
 • Miljö

Studsvik har upprättat en separat Corporate Responsibility-rapport för 2009 enligt nivå B i Global Reporting Initiative (GRI) som publiceras på www.studsvik.se.

Studsvik AB | Tfn 0155 22 10 00 | E-post © Studsvik AB 2010